Política de privacitat i protecció de dades

A través d’aquest lloc web, propietat de FAC Centre Terapèutic Alternatiu de Catalunya, responsable dels fitxers corresponents, amb domicili social a la plaça Pep Ventura, 1, 08017 Vallvidrera (Barcelona), en endavant FAC Centre Terapèutic Alternatiu de Catalunya, no es recull sense el seu coneixement cap Dada Personal, ni se cedeixen els mateixos a tercers.

01 / PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

A FAC Centre Terapèutic Alternatiu de Catalunya estem especialment preocupats per la Seguretat i per assegurar la Confidencialitat de les dades aportades pels nostres clients/usuaris; per aquest motiu, garantim la Seguretat i Confidencialitat de la informació que ens faciliten.
La informació rebuda per FAC Centre Terapèutic Alternatiu de Catalunya a través d’aquest lloc WEB serà tractada amb la màxima confidencialitat, i d’acord amb el disposat a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de 1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant LOPD). FAC Centre Terapèutic Alternatiu de Catalunya es compromet a no utilitzar les dades personals objecte de tractament per a finalitats incompatibles amb aquelles per les quals les dades haguessin estat recollides i, en compliment d’allò disposat a la LOPD l’informem del següent:

01 / Formulari de Contactar i Sol·licitar Informació

En compliment d’allò disposat a la LOPD l’informem que les seves dades personals, recollides a la secció de Contactar seran incorporades a un fitxer automatitzat, degudament inscrit a l’AEPD, el responsable del qual és FAC Centre Terapèutic Alternatiu de Catalunya. La seva finalitat és l’atenció a l’usuari, donar resposta a les seves preguntes, suggerències i consultes enviades mitjançant el WEB, i obtenir dades de les mateixes amb l’objectiu de mantenir-los informats dels serveis de FAC Centre Terapèutic Alternatiu de Catalunya.
En virtut de l’article 21 de la LSSICE, l’interessat, mitjançant l’enviament de dades a través del formulari d’obtenció de dades personals expressament autoritza que FAC Centre Terapèutic Alternatiu de Catalunya li enviï a l’usuari el citat butlletí o alerta per correu electrònic a la direcció facilitada, sense perjudici de la possibilitat de revocació de la citada autorització de forma gratuïta i en qualsevol moment dirigint-se a través del mail: fac@centrefac.org. 02 / Drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició

FAC Centre Terapèutic Alternatiu de Catalunya és el responsable de totes les dades que es recullen a les diferents sessions d’aquesta pàgina web. Si vostè ho desitja, pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos en la repetida Llei Orgànica, dirigint un escrit a l’efecte acompanyat d’una fotocòpia del seu Document d’identitat personal o document anàleg a FAC Centre Terapèutic Alternatiu de Catalunya, amb domicili a la plaça Pep Ventura 1, 08017 Vallvidrera (Barcelona).

03 / Seguretat en el tractament, procés informàtic i custòdia de dades

FAC Centre Terapèutic Alternatiu de Catalunya declara i garanteix que manté els nivells de seguretat de protecció de dades personals conforme a la llei espanyola Real Decret 994/1999, d’11 de juny de 1999, relatiu a les mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, i que ha establert tots els mitjans tècnics i organitzatius al seu abast per garantir la seguretat de les dades personals i evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades pels usuaris, sense perjudici d’informar que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables. 04 / Llei aplicable i jurisdicció

La present LLEI DE PRIVACITAT així com qualsevol relació entre l’usuari i FAC Centre Terapèutic Alternatiu de Catalunya, es regiran per la legislació espanyola. Per qualsevol litigi derivat de l’existència o contingut de les presents Condicions Generals o de les relacions entre l’usuari i FAC Centre Terapèutic Alternatiu de Catalunya ambdues parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten a la jurisdicció i competència exclusiva dels Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya).

Fes la teva pre-inscripció ara!